§ 1 Informacje ogólne

 

REGULAMIN KINGS ENGLISH CHALLANGE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa, organizacji oraz przebiegu konkursu „Kings English Challange” organizowanego przez Kings Polska Sp. z o.o. i umieszczony jest na stronie internetowej www.kings.edu.pl.
 2. Konkurs „Kings English Challange” organizowany jest w celu:
  1. podnoszenia mediany poziomu edukacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. promowania innowacyjnych sposobów kształcenia, doskonalenia technik uczenia się oraz pobudzania chęci do nauki;  
  3. odkrycia i zachęcenia utalentowanych uczniów do udziału w konkursach edukacyjnych za pomocą sprawiedliwego, obiektywnego i przejrzystego systemu oceniania.
 3. Pojęciom użytym w niniejszym regulaminie należy nadać następujące znaczenia:
  1. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem świąt państwowych i kościelnych wolnych od pracy;
  2. Komisja Odwoławcza - zespół powoływany przez Organizatora w przypadku wpłynięcia odwołania od chociażby jednego Uczestnika. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania odwołań zawarte są w §3 Regulaminu;
  3. Test - test  „Kings English Challange” organizowany przez Kings Polska Sp. z o.o. przeznaczony dla uczniów klas II-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III szkoły gimnazjalnej;
  4. Opiekun Prawny – rodzic lub opiekun prawny Uczestnika;
  5. Organizator - Kings Polska Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000644461; NIP: 5272785087; REGON: 365778225, o kapitale zakładowym wynoszącym: 5,000 zł z siedzibą prz ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa;
  6. Regulamin – niniejszy regulamin;
  7. Uczestnik - osoba fizyczna będąca uczniem klas II-VI szkoły podstawowej lub klas I-III szkoły gimnazjalnej
  8. Koordynator – osoba, która dokonała zgłoszenia szkoły na www.kings.edu.pl/nauczyciele

 

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE ORAZ JEGO PRZEBIEG

 

 1. Test przeznaczony jest dla wszystkich uczniów od II do VI klasy szkoły podstawowej oraz od I do III klasy gimnazjum
 2. Test odbywa się w dniach 23, 24, 25 maja 2017 r. na terenie szkoły
 3. Zgłoszenia udziału dokonuje nauczyciel na stronie www.kings.edu.pl/nauczyciele do 19 maja 2017 r.
 4. Test polega na rozwiązaniu zestawu pytań składającego się z od 30 do 50 zadań. Przynajmniej jedna odpowiedź z trzech jest poprawna. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100. Błędne odpowiedzi nie skutkują punktami ujemnymi.
 5. Na napisanie testu przeznaczone jest 45 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne.
 6. Test dostosowany jest do obowiązującej podstawy programowej
 7. Uczeń zaznacza odpowiedzi własnoręcznie na karcie odpowiedzi oraz po zakończeniu testu przekazuje ją koordynatorowi.
 8. Koordynator odpowiedzialny jest za przekazanie kart odpowiedzi organizatorowi testu do 25 maja 2017 drogą elektroniczną w formie skanów za pomocą witryny www.kings.edu.pl/nauczyciele.
 9. Koordynator zobowiązany jest dopilnować, aby uczniowie pisali test samodzielnie oraz bez pomocy zewnętrznej.
 10. Każdy uczestnik testu zobowiązany jest dokonać opłaty rejestracyjnej w wysokości 10 zł na rzecz Rady Rodziców. Nauczyciel koordynator dokonuje wpłaty 5 zł od uczestnika do dnia 19 maja 2017 na konto Kings Polska. Pozostałe pieniądze (5zł od uczestnika) pozostają do dyspozycji szkoły i mają zagwarantować sprawne zorganizowanie konkursu.

Kings Polska sp. z o.o.ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa

Nr rachunku w ING Banku Śląskim: 59 1050 1012 1000 0090 3106 9306

 1. Organizator testu zobowiązuje się do przekazania wyników do dnia 2 czerwca 2017.

 

§ 3 Odwołania

 

 1. Koordynator może złożyć odwołanie od sposobu oceniania lub wyniku testu w ciągu 2 dni od dnia przekazania jego wyniku na stronie internetowej www.kings.edu.pl.
 2. Odwołaniu nie podlegają zadania, na które Uczestnik nie zaznaczył w teście żadnej lub zaznaczył więcej niż jedną odpowiedź.
 3. Odwołania powinny być przesłane z tematem “Odwołanie [nr koordynatora]” na adres e-mail: zadania@kings.edu.pl. Komisja Odwoławcza rozpatrzy jedynie te odwołania, które w swojej treści będą zawierały:
  1. opis zarzucanego błędu;
  2. wskazanie czynności, którą powinien podjąć Organizator, która pozwoli na rzetelną ocenę pracy Uczestnika;
  3. numer zaskarżonego zadania;
  4. adres e-mail, na który zostanie wysłana informacja o sposobie rozstrzygnięcia odwołania;
  5. kontaktowy numer telefonu;
 4. Odwołania są rozpatrywane przez Komisję Odwoławczą powołaną przez Organizatora. Komisja Odwoławcza rozpatrzy odwołania w terminie 2 dni od dnia złożenia odwołania. Bieg tego terminu płynie od dnia następującego po dniu, w którym wpłynęło odwołanie.
 5. Pozytywne rozpatrzenie odwołania może mieć wpływ wyłącznie na wynik uzyskany przez osobę składającą odwołanie.
 6. Informacja o rozpatrzeniu odwołania zostanie przekazana koordynatorowi na adres mailowy wskazany w odwołaniu w ciągu 3 dni od jego rozpoznania. Bieg tego terminu płynie od dnia następującego po dniu, w którym odwołanie zostało rozpoznane.

 

§ 4 Reklamacje i Kontakt z Organizatorem

 

 1. Koordynatorowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Organizatora.
 2. Złożenia oświadczenia w zakresie reklamacji może nastąpić w dowolnej formie, w tym także listownej na adres siedziby Kings Polska Sp. z o.o. Sugerowanym sposobem złożenia reklamacji jest przesłanie jej w formie elektronicznej na adres info@kings.edu.pl. Powyższy e-mail prosimy zatytułować: „Reklamacja”.
 3. W ramach reklamacji Koordynator może żądać usunięcia uchybień zaistniałych w czasie wykonywania usług lub odstąpić od
 4. Proponowany wzór formularza reklamacji dostępny jest w załączniku.
 5. Organizator zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 6. Uczestnik lub Opiekun Prawny może również kierować do Organizatora pytania dotyczące Konkursu. Odpowiedzi na pytania będą udzielane przez Organizatora zgodnie z kolejnością ich dostarczenia na adres poczty elektronicznej: info@kings.edu.pl.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania do 48 godzin od chwili ich otrzymania.

 

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, która wejdzie w życie 7 dni po rozesłaniu stosownej informacji uczestnikom Konkursu i będzie obowiązywać danego Uczestnika lub jego Opiekuna Prawnego tylko pod warunkiem uzyskania przez niego zgody na nowy Regulamin. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
 3. W przypadku braku uzyskania zgody, Uczestnikowi lub jego Opiekunowi Prawnemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy uczestnictwa w Konkursie z zachowaniem zasad wyżej opisanych.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu lub z nim związanych jest Sąd właściwy wedle przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

 

 

Polityka Prywatności

 

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Kings English Challange organizowanego przez Kings Polska Sp. z o.o. Akceptacja Regulaminu wiąże się z akceptacją Polityki Prywatności.
 2. Organizator jako administrator otrzymanych danych osobowych Użytkownika lub Opiekuna Prawnego zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) (dalej jako UODO).
 3. Dokonując rejestracji w ramach Konta lub podając dane osobowe bez rejestracji Konta Użytkownik lub Opiekun Prawny wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją usług świadczonych przez Organizatora.
 4. Użytkownik oraz Opiekun Prawny ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia, uzupełnienia oraz usunięcia (w tym celu Użytkownik lub Opiekun Prawny uprawniony jest do przesłania żądania na adres Organizatora, w tym adres e-mail info@kings.edu.pl konkretnego żądania), przy czym usunięcie danych osobowych lub cofnięcie zgód na ich przetwarzanie może uniemożliwić lub ograniczyć korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora i wiązać się z usunięciem Konta oraz niemożliwością udziału w Olimpiadzie lub poszczególnych jej etapach.
 5. Dokonując rejestracji Użytkownik lub Opiekun Prawny może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) (dalej jako UŚUDE) oraz UODO. Zgoda ta może być cofnięta w każdym momencie w sposób opisanych w poprzednim punkcie.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Organizator uprawniony jest do ich powierzenia swoim podwykonawcom, kontrahentom oraz partnerom Olimpiady.
 7. Organizator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika lub Opiekuna Prawnego, jeżeli Użytkownik lub Opiekun Prawny nie uregulował wszystkich należności wobec Organizatora lub naruszył Regulamin albo obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika lub Opiekuna Prawnego.
 8. Organizator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników oraz Opiekunów Prawnych zgłaszany jest do GIODO jako odrębny zbiór oraz traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Organizatora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do ujawniania zbiorczych i ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

 

Polityka „Cookies“

 

1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika lub Opiekuna Prawnego i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika lub Opiekuna Prawnego. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

3. Organizator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

a) świadczenia usług;

b) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz Opiekunów Prawnych oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

c) pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkowników oraz Opiekunów Prawnych i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy oraz Opiekunowie Prawni korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

e) utrzymania sesji Użytkownika lub Opiekuna Prawnego (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik lub Opiekun Prawny nie musi na każdej podstronie internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

f) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika lub Opiekuna Prawnego czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi lub Opiekunowi Prawnemu tej samej reklamy;

g) realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi lub Opiekunowi Prawnemu oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika lub Opiekuna Prawnego.

4. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, Organizator stosuje dwa zasadnicze typy tych plików:

a) sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b) stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Opiekuna Prawnego.

5. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosowane są ich następujące rodzaje:

a) niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie ze strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

b) pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

c) wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

d) funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika lub Opiekuna Prawnego ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub Opiekun Prawny, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

e) reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom lub Opiekun Prawnym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

6. Często oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego. Użytkownik lub Opiekun Prawny może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik lub Opiekun Prawny korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi lub Opiekunowi Prawnemu na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika lub Opiekuna Prawnego witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.

7. W razie dalszych pytań kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach świadczonych usług.

 

§ 1 Informacje ogólne

 

REGULAMIN WYZWANIA MATEMATYCZNEGO KINGS

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa, organizacji oraz przebiegu konkursu „Wyzwanie Matematyczne Kings” organizowanego przez Kings Polska Sp. z o.o. i umieszczony jest na stronie internetowej www.kings.edu.pl.

2. Konkurs „Wyzwanie Matematyczne Kings” organizowany jest w celu:

a) podnoszenia mediany poziomu edukacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

b) promowania innowacyjnych sposobów kształcenia, doskonalenia technik uczenia się oraz pobudzania chęci do nauki;  

c) odkrycia i zachęcenia utalentowanych uczniów do udziału w konkursach edukacyjnych za pomocą sprawiedliwego, obiektywnego i przejrzystego systemu oceniania.

3. Pojęciom użytym w niniejszym regulaminie należy nadać następujące znaczenia:

a) Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem świąt państwowych i kościelnych wolnych od pracy;

b) Komisja Odwoławcza - zespół powoływany przez Organizatora w przypadku wpłynięcia odwołania od chociażby jednego Uczestnika. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania odwołań zawarte są w §6 Regulaminu;

c) Konkurs - konkurs „Wyzwanie Matematyczne Kings” organizowany przez Kings Polska Sp. z o.o. przeznaczony dla uczniów klas II-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III szkoły gimnazjalnej;

d) Opiekun Prawny – rodzic lub opiekun prawny Uczestnika;

e) Organizator - Kings Polska Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000644461; NIP: 5272785087; REGON: 365778225, o kapitale zakładowym wynoszącym: 5,000 zł z siedzibą prz ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa;

f) Potencjalny Uczestnik - Uczestnik przed rejestracją do udziału w Konkursie na www.kings.edu.pl;

g) Regulamin – niniejszy regulamin;

h) Uczestnik - osoba fizyczna będąca uczniem klas II-VI szkoły podstawowej lub klas I-III szkoły gimnazjalnej, który zarejestrowała się lub została zarejestrowana do udziału w Konkursie na stronie internetowej www.kings.edu.pl.

4. Ogłoszenie wyników poszczególnych etapów będzie miało miejsce na stronie internetowej www.kings.edu.pl.

 

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń klas II-VI szkoły podstawowej lub klas I-III szkoły gimnazjalnej, który zarejestruje się lub zostanie zarejestrowany na stronie internetowej www.kings.edu.pl.

2. Uczestnik niepełnoletni, który ukończył 13 rok życia może przystąpić do Konkursu pod warunkiem uzyskania zgody Opiekuna Prawnego. W przypadku Uczestników poniżej 13 roku życia, wszelkie działania prowadzące do wzięcia udziału w Konkursie dokonywane są przez ich Opiekunów Prawnych.

3. Warunkiem przystąpienia do I etapu Konkursu jest bezpłatna rejestracja na stronie www.kings.edu.pl dokonana do dnia:

a) 3 lutego – Warszawa, Wrocław;

b) 24 lutego – Łódź;

c) 17 marca – Trójmiasto, Kraków, Poznań.

4. W celu rejestracji, Potencjalny Uczestnik lub jego Opiekun Prawny powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej Konkursu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Organizatora poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

6. Potencjalny Uczestnik lub jego Opiekun Prawny powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że dane pole jest oznaczone jako opcjonalne;

7. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Potencjalnego Uczestnika i jego Opiekuna Prawnego, a także powinny być zgodne z prawdą, przy czym Potencjalny Uczestnik lub jego Opiekun Prawny jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość i dopuszczalność przekazania informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

8. Potencjalny Uczestnik lub jego Opiekun Prawny powinien zapoznać się z treścią Regulaminu (http://kings.edu.pl/zasady). Rejestracja na Konkurs jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu;

9. Potencjalny Uczestnik lub jego Opiekun Prawny powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym tych zawartych w formularzu rejestracyjnym) zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

10. Potencjalny Uczestnik lub jego Opiekun Prawny rejestrujący się w serwisie zobowiązany jest do podania następujących danych:

a) imię i nazwisko, miasto, szkoła i klasa Potencjalnego Uczestnika;

b) adres e-mail do korespondencji;

c) numer telefonu Potencjalnego Uczestnika lub Opiekuna Prawnego.

11. W trakcie rejestracji Potencjalny Uczestnik lub jego Opiekun Prawny może również wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych.

12. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Potencjalny Uczestnik lub jego Opiekun Prawny otrzymuje informację o pomyślnym przebiegu rejestracji.

 

§ 3 Zasady Konkursu i jego przebieg

 

1. Konkurs składa się z Rundy Otwartej i Rundy Finałowej.

2. Uczestnictwo w Rundzie Otwartej jest bezpłatne.

3. Warunkiem dopuszczenia do Rundy Finałowej Konkursu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z I etapu oraz uiszczenie opłaty 37 zł brutto za Uczestnika. Płatność może zostać dokonana przelewem bankowym na numer konta podany w zakładce: http://kings.edu.pl/płatność tytułem przelewu: „Runda Finałowa Matematyka [imię i nazwisko Uczestnika]” lub przez aplikację Przelewy24, do której odnośnik będzie się na www.kings.edu.pl/płatność.

4. Runda Otwarta odbędzie się w następujących terminach i miastach:

a) 5 lutego 2017 roku w Warszawie i we Wrocławiu;

b) 26 lutego 2017 roku w Łodzi;

c) 19 marca 2017 roku w Trójmieście, Krakowie i Poznaniu.

5. Runda Finałowa odbędzie się jednocześnie w miastach wymienionych w pkt. 4.

6. Adresy miejsc, w których odbędą się poszczególne etapy Konkursu zostaną umieszczone w terminie 2 tygodni przed przeprowadzeniem testu na stronie internetowej www.kings.edu.pl.

7. Konkurs przeprowadzany jest w 8 kategoriach wiekowych odpowiadającym klasie, do której uczęszczają Uczestnicy.

8. Runda Otwarta składa z 8 zadań testowych i 2 zadań bonusowych. Runda Finałowa składa się z 10 zadań testowych. Za poprawne rozwiązanie każdego z zadań można uzyskać 5 punktów.

9. Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć w Rundzie Otwartej wynosi 40. Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć w Rundzie Finałowej wynosi 50.

10. W Rundzie Otwartej do zadań dołączone zostaną 2 zadania bonusowe (każde po 5 pkt), których poprawne rozwiązanie może podwyższyć uzyskany przez Uczestnika wynik. Rozwiązanie zadań bonusowych nie wpływa na wynik, jeżeli Uczestnik uzyskał już maksymalną liczbę 40 punktów.

11. Do Rundy Finałowej zakwalifikowany zostanie Uczestnik, który w Rundzie Otwartej uzyska co najmniej 15 punktów i zostanie wpłacona opłata za jego uczestnictwo w Rundzie Finałowej.

12. Organizator zastrzega możliwość obniżenia progu wymaganych punktów w przypadku osiągnięcia niższego pułapu punktowego przez więcej niż 55% Uczestników Rundy Otwartej.

13. Testy Rundy Otwartej i Rundy Finałowej zostaną sprawdzone w ciągu 5 dni roboczych od odbycia się danego etapu.

14. Płatność za uczestnictwo w Rundzie Finałowej musi zostać dokonana przed dniem odbycia się Rundy Finałowej. W przeciwnym razie Uczestnik nie zostanie dopuszczony do wzięcia udziału w Rundzie Finałowej. Przez termin dokonania płatności rozumie się datę wpływu środków na konto Organizatora.

15. Organizator przyznaje nagrody za trzy pierwsze miejsca w Konkursie, trzem Uczestnikom z najwyższym wynikiem w danej kategorii, uzyskanym w Rundzie Finałowej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia Konkursu na tej podstawie Organizator zastrzega możliwość zorganizowania etapie dodatkowym (dogrywce) dla tych osób z takim samym wysokim wynikiem. Udział w dogrywce jest bezpłatny. Dogrywka odbywa się na zasadach analogicznych co Runda Finałowa.

16. Laureatami pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zostaną uczestnicy, którzy zajmą odpowiednie miejsce w klasyfikacji w danej kategorii (klasie). O wyniku końcowym w Konkursie decyduje wynik uzyskany w Rundzie Finałowej lub w dogrywce (jeżeli została przeprowadzona).

17. Wyróżnienia zostaną przyznane uczestnikom, którzy w Rundzie Finałowej uzyskają:

a) 41 - 50 punktów - Wyróżnienie I stopnia;

b) 31 - 40 punktów - Wyróżnienie II stopnia;

c) 25 - 30 punktów - Wyróżnienie III stopnia.

18. Wszyscy uczestnicy Rundy Finałowej otrzymają certyfikat uczestnictwa.

19. Ostateczna klasyfikacja Uczestników Rundy Finałowej zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator przyzna nagrody dla 3 najlepszych osób w swojej kategorii (klasie) w postaci sprzętu elektronicznego. Dokładna specyfikacja i modele nagród wraz z przypisaniem do zajętego miejsca będą podane przed odbyciem się Rundy Otwartej.

20. Nagrody nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym w szczególności na kwotę pieniężną).

21. Uczestnik traci prawo do danej nagrody (także po jej wydaniu) oraz do innych przyznanych świadczeń w wypadku ujawnienia, że został uczestnikiem, laureatem lub otrzymał wyróżnienie pomimo naruszenia postanowień lub wbrew postanowieniom regulaminów.

22. Wartość nagród przyznanych danemu uczestnikowi nie przekracza 760,00 złotych brutto.

 

§ 4 Odstąpienie od udziału w Konkursie

 

1. Odstąpienie od umowy uczestnictwa w Rundzie Otwartej jest możliwe w dowolnym momencie.

2. W przypadku dokonania zapisu na Rundę Finałową i uiszczenia płatności za udział, odstąpienie od umowy uczestnictwa w Rundzie Finałowej jest możliwe pod warunkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu nie później niż na 7 dni przed dniem, w którym odbędzie się Runda Finałowa. Ze względu na oznaczoną datę i miejsce organizacji Rundy Finałowej, nie jest możliwe odstąpienia od umowy po upływie wskazanego wyżej terminu.

3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić w dowolnej formie, w tym także listownej na adres siedziby Kings Polska Sp. z o.o. Sugerowanym sposobem złożenia oświadczenia o odstąpieniu jest przesłanie go w formie elektronicznej na adres info@kings.edu.pl. Powyższy e-mail prosimy zatytułować: „Odstąpienie od uczestnictwa w Konkursie”. W treści oświadczenia należy podać: imię i nazwisko Uczestnika, klasę oraz miejscowość, w której miał przystąpić do Konkursu.

4. Wzór formularza odstąpienia dostępny jest pod adresem: kings.edu.pl/zasady i jest tożsamy z załącznikiem nr 2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2016 poz.1823).

5. Zwrot uiszczonej opłaty za udział w II etapie Konkursu zostanie dokonany na numer rachunku bankowego Uczestnika lub jego Opiekuna Prawnego albo w inny wskazany przez niego sposób.

 

§ 5 Zasady Porządkowe i Odpowiedzialność Organizatora

 

1. W odniesieniu do Uczestników, którzy nie ukończyli 13 roku życia, warunkiem koniecznym do wzięcia przez danego Uczestnika udziału w Konkursie jest złożenie przez jego Opiekuna Prawnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na wzięcie przez Uczestnika udziału w Konkursie. Oświadczenie takie składane jest przez Opiekuna Prawnego w momencie rejestracji Uczestnika.

2. W określonych przypadkach – w szczególności w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby składającej w/w oświadczenie – Kings Polska sp. z o.o. może zażądać przesłania na adres Kings Polska Sp. z o.o. pisemnego oświadczenia Opiekuna Prawnego o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w Konkursie.

3. Uczestnik Konkursu powinien stawić się, w miejscu, w którym odbywa się dany etap Konkursu, na 15 minut przed rozpoczęciem tego etapu. Po rozpoczęciu danego etapu Konkursu spóźnieni Uczestnicy nie będą wpuszczeni do sali.

4. Czas trwania testu podczas każdego z etapów wynosi 60 minut.

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących podczas każdego etapu następujących zasad porządkowych:

6. Uczestnik podczas Konkursu nie może:

a) używać telefonu komórkowego, smartphona, tableta ani innego sprzętu elektronicznego (w tym smart watch);

b) używać jakichkolwiek materiałów pomocniczych np.: książek, nagrań, własnych materiałów naukowych, etc.;

c) rozmawiać z innymi Uczestnikami, pomagać innym Uczestnikom lub przyjmować pomoc w rozwiązywaniu testu w jakikolwiek sposób;

d) opuszczać stanowiska bez pozwolenia. Opuszczenie przez Uczestnika stanowiska może mieć miejsce wyłącznie w towarzystwie osób wskazanych przez Organizatora. Opuszczenie stanowiska w nieuzasadnionych przypadkach będzie skutkowało dyskwalifikacją Uczestnika z Konkursu;

e) dokonywać czynności sprzecznych z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w szczególności zachowywać się agresywnie, znieważać lub wyszydzać innych Uczestników, jak również podejmować jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu innych Uczestników lub przedstawicieli Organizatora.

7. W trakcie trwania każdego z etapów Konkursu, Uczestnik powinien stosować się do instrukcji wydanych przez przedstawicieli Organizatora.

8. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu w trakcie Konkursu Uczestnik otrzyma ostrzeżenie. Przy ponownych ostrzeżeniach lub w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu (w szczególności naruszenia porządku, przeszkadzanie innym Uczestnikom) Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu, przedstawiciele Organizatora niezwłocznie powiadomią o tym fakcie Opiekuna Prawnego Uczestnika.

9. Podczas Konkursu w sali obecne mogą być wyłącznie następujące osoby:  

a) Uczestnicy;

b) przedstawiciele Organizatora;   

c) lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny;  

d) pracownicy techniczni, jeśli to konieczne.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych lub przez niego niezawinionych, w szczególności związane z nieprzestrzeganiem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

 

§ 6 Odwołania

 

1. Uczestnik może złożyć odwołanie od sposobu oceniania lub wyniku testu Rundy Finałowej w ciągu 2 dni od dnia umieszczenia jego wyniku na stronie internetowej www.kings.edu.pl. Klucz odpowiedzi oraz wyniki Rundy Otwartej nie podlegają odwołaniu.

2. Odwołaniu nie podlegają zadania, na które Uczestnik nie zaznaczył w teście żadnej lub zaznaczył więcej niż jedną odpowiedź.

3. Odwołania powinny być przesłane z tematem “Odwołanie [nr uczestnika]” na adres e-mail: zadania@kings.edu.pl. Komisja Odwoławcza rozpatrzy jedynie te odwołania, które w swojej treści będą zawierały:

a) opis zarzucanego błędu;

b) wskazanie czynności, którą powinien podjąć Organizator, która pozwoli na rzetelną ocenę pracy Uczestnika;

c) numer zaskarżonego zadania;

d) adres e-mail, na który zostanie wysłana informacja o sposobie rozstrzygnięcia odwołania;

e) kontaktowy numer telefonu;

4. Odwołania są rozpatrywane przez Komisję Odwoławczą powołaną przez Organizatora. Komisja Odwoławcza rozpatrzy odwołania w terminie 2 dni od dnia złożenia odwołania. Bieg tego terminu płynie od dnia następującego po dniu, w którym wpłynęło odwołanie.

5. Pozytywne rozpatrzenie odwołania może mieć wpływ wyłącznie na wynik uzyskany przez osobę składającą odwołanie.

6. Informacja o rozpatrzeniu odwołania zostanie przekazana Uczestnikowi na adres mailowy wskazany w odwołaniu w ciągu 3 dni od jego rozpoznania. Bieg tego terminu płynie od dnia następującego po dniu, w którym odwołanie zostało rozpoznane.

7. Po rozpatrzeniu odwołań wszystkich Uczestników Rundy Finałowej zostanie utworzona ostateczna klasyfikacja Uczestników Rundy Finałowej. Klasyfikacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się Runda Finałowa.

 

§ 7 Reklamacje i Kontakt z Organizatorem

 

1. Uczestnikowi oraz Opiekunowi Prawnemu przysługuje możliwość złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Organizatora.

2. Złożenia oświadczenia w zakresie reklamacji może nastąpić w dowolnej formie, w tym także listownej na adres siedziby Kings Polska Sp. z o.o. Sugerowanym sposobem złożenia reklamacji jest przesłanie jej w formie elektronicznej na adres info@kings.edu.pl. Powyższy e-mail prosimy zatytułować: „Reklamacja”. W treści reklamacji powinno się również znaleźć przynajmniej imię i nazwisko, klasa Uczestnika oraz miejscowość, w której miał przystąpić do Konkursu.

3. W ramach reklamacji Uczestnik lub jego Opiekun Prawny może żądać usunięcia uchybień zaistniałych w czasie wykonywania usług lub odstąpić od umowy oraz – w przypadku umowy uczestnictwa w II etapie Konkursu – żądać zwrotu części lub całości płatności uiszczonej z tytułu udziału w II etapie Konkursu.

4. Proponowany wzór formularza reklamacji dostępny jest w załączniku.

5. Organizator zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.

6. Zwrot uiszczonej kwoty za udział w II etapie Konkursie zostanie dokonany na numer rachunku bankowego Uczestnika lub jego Opiekuna Prawnego albo w inny wskazany przez niego sposób.

7. Uczestnik lub Opiekun Prawny może również kierować do Organizatora pytania dotyczące Konkursu. Odpowiedzi na pytania będą udzielane przez Organizatora zgodnie z kolejnością ich dostarczenia na adres poczty elektronicznej: info@kings.edu.pl.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania do 48 godzin od chwili ich otrzymania.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, która wejdzie w życie 7 dni po rozesłaniu stosownej informacji uczestnikom Konkursu i będzie obowiązywać danego Uczestnika lub jego Opiekuna Prawnego tylko pod warunkiem uzyskania przez niego zgody na nowy Regulamin. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.

3. W przypadku braku uzyskania zgody, Uczestnikowi lub jego Opiekunowi Prawnemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy uczestnictwa w Konkursie z zachowaniem zasad wyżej opisanych.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu lub z nim związanych jest Sąd właściwy wedle przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

 

 

 

Załącznik 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Miejscowość, Data

 

Adresat oświadczenia:

Nazwa przedsiębiorcy: Kings Polska Sp. z o.o.

Adres przedsiębiorcy: ul Grzybowska nr 87, 00-844 Warszawa,

Numer KRS: 644461

 

Dane Opiekuna Prawnego

(w przypadku małoletniego Uczestnika poniżej 13 roku życia):

Imię i nazwisko:

 

Dane Uczestnika:

Imię i nazwisko:

Numer Identyfikacyjny Uczestnika:

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy uczestnictwa w  Rundzie Otwartej/ Finałowej „Wyzwania Matematycznego Kings”.

 

Podpis Opiekuna Prawnego lub Uczestnika (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Załącznik 2

(Odwołania od testu i wyniku Rundy Finałowej, prosimy składać zgodnie z zapisem regulaminu. Poniższa reklamacja dotyczy innych zastrzeżeń co do przebiegu Wyzwania Matematycznego Kings)

 

WZÓR REKLAMACJI

Miejscowość, Data

 

Adresat reklamacji:

Nazwa przedsiębiorcy: Kings Polska Sp. z o.o.

Adres przedsiębiorcy: ul Grzybowska nr 87, 00-844 Warszawa,

Numer KRS: 644461

 

Dane Opiekuna Prawnego

(w przypadku małoletniego Uczestnika poniżej 13 roku życia):

Imię i nazwisko:

 

Dane Uczestnika:

Imię i nazwisko:

Numer Identyfikacyjny Uczestnika:

 

Niniejszym informuję o uchybieniu zaistniałym podczas wykonywania umowy uczestnictwa w Rundzie Otwartej/Finałowej „Wyzwania Matematycznego Kings”.

 

Uchybienie stanowiące podstawę niniejszej reklamacji polega na: [opis uchybienia – wskazanie błędów] i [do decyzji Opiekuna Prawnego lub Uczestnika]:

 1. uchybienie powinno zostać usunięte poprzez [wskazanie sposobu usunięcia uchybienia] lub

 2. żądam zwrotu / obniżenia ceny uiszczonej z tytułu uczestnictwa.

 

Podpis Opiekuna Prawnego lub Uczestnika (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Polityka Prywatności

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Wyzwania Matematycznego Kings organizowanego przez Kings Polska Sp. z o.o. Akceptacja Regulaminu wiąże się z akceptacją Polityki Prywatności.

2. Organizator jako administrator otrzymanych danych osobowych Użytkownika lub Opiekuna Prawnego zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) (dalej jako UODO).

3. Dokonując rejestracji w ramach Konta lub podając dane osobowe bez rejestracji Konta Użytkownik lub Opiekun Prawny wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją usług świadczonych przez Organizatora.

4. Użytkownik oraz Opiekun Prawny ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia, uzupełnienia oraz usunięcia (w tym celu Użytkownik lub Opiekun Prawny uprawniony jest do przesłania żądania na adres Organizatora, w tym adres e-mail info@kings.edu.pl konkretnego żądania), przy czym usunięcie danych osobowych lub cofnięcie zgód na ich przetwarzanie może uniemożliwić lub ograniczyć korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora i wiązać się z usunięciem Konta oraz niemożliwością udziału w Olimpiadzie lub poszczególnych jej etapach.

5. Dokonując rejestracji Użytkownik lub Opiekun Prawny może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) (dalej jako UŚUDE) oraz UODO. Zgoda ta może być cofnięta w każdym momencie w sposób opisanych w poprzednim punkcie.

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Organizator uprawniony jest do ich powierzenia swoim podwykonawcom, kontrahentom oraz partnerom Olimpiady.

7. Organizator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika lub Opiekuna Prawnego, jeżeli Użytkownik lub Opiekun Prawny nie uregulował wszystkich należności wobec Organizatora lub naruszył Regulamin albo obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika lub Opiekuna Prawnego.

8. Organizator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników oraz Opiekunów Prawnych zgłaszany jest do GIODO jako odrębny zbiór oraz traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Organizatora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ujawniania zbiorczych i ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

 

Polityka „Cookies“

 

1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika lub Opiekuna Prawnego i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika lub Opiekuna Prawnego. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

3. Organizator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

a) świadczenia usług;

b) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz Opiekunów Prawnych oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

c) pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkowników oraz Opiekunów Prawnych i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy oraz Opiekunowie Prawni korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

e) utrzymania sesji Użytkownika lub Opiekuna Prawnego (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik lub Opiekun Prawny nie musi na każdej podstronie internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

f) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika lub Opiekuna Prawnego czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi lub Opiekunowi Prawnemu tej samej reklamy;

g) realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi lub Opiekunowi Prawnemu oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika lub Opiekuna Prawnego.

4. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, Organizator stosuje dwa zasadnicze typy tych plików:

a) sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b) stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Opiekuna Prawnego.

5. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosowane są ich następujące rodzaje:

a) niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie ze strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

b) pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

c) wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

d) funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika lub Opiekuna Prawnego ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub Opiekun Prawny, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

e) reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom lub Opiekun Prawnym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

6. Często oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego. Użytkownik lub Opiekun Prawny może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Opiekuna Prawnego i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik lub Opiekun Prawny korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi lub Opiekunowi Prawnemu na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika lub Opiekuna Prawnego witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.

7. W razie dalszych pytań kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach świadczonych usług.